Adatvédelmi tájékjoztató (GDPR 2016/679)

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓNK

 (szalonunk fenntarja a jogot,hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa)

Az EU adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán a személyes adatok kezelése és az adatkezeléssel kapcsolatos jogok leírása.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A.-Az adatvédelmi tájékoztató célja:hogy meghatározza Amaryllis szépségszalon (továbbiakban szalon,
Cég:Lux-Line Hungary Kft, Székhely:2360.Gyál,Mátyás Király utca 108.,Telephely:1191,Budapest,Fő utca 7.Adószám:24674900-2-13,
Cégjegyzékszám:13-09-183178,Honlap:www.amaryllisz.hu,Email cím:gott.nikolett@gmail.com,Telefonszám:06-70-376-0060,
Képviselő:Gott Nikolett,Szolgáltatás helye:1190.Budapest,Fő utca 7.Amaryllis Szépségszalon (továbbiakban mint Adatkezelő,Szolgáltató,Szalon)
szervezetében megvalósuló adatkezelések részletes szabályait,az adatkezelések során biztosítsa az egészségügyi,valamint a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyílvánossága követelményeinek érvényesülését.
 
Szolgáltató Szalon kötelezettséget vállal a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelésre,hogy az megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos magyarországi,nemzeti, európai uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 
 
Szalon Szolgáltató adatkezelési irányelvei folyamatosan elérhetőek a https://amaryllisz.hu/rolunk/adatvedelem címen
 
Szolgáltató Szalon fenntartja a jogot jelen Tájékoztató bármikor megváltoztatására,mely változásokról a  honlap Vendégeit időben tájékoztatja.
 
Szalon elkötelezett a Vendégek és Partnerek személyes adatainak védelmében,kiemelten fontosnan tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Szalon az adatokat bizalmasan kezeli,ez magába foglal minden olyan biztonsági,szervezési és technikai intézkedést,mely az adatok biztonságát szolgálja.
 
 
B-Szolgáltató adatkezelési gyakorlat
 
B/1-A tájékoztató hatálya:
 
Tájékoztató kiterjed:
 • Szalon tagjaira és alkalmazottjaira,különösan azokra,akik munkaköri leírásuk alapján egészségügyi,személyes és közérdekű adatok kezelését végzik (továbbiakban:Munkatársak)
 • A Szalonnal megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban álló személyekre és szervezetekre
 
B/2-FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 
 • Személyes Adat=bármely meghatározott természetes személlyel (továbbiakban:Vendég) kapcsolatba hozható adat,az adatból levonható,az érintettre vonatkozó következtetés.A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi minúségét,amíg kapcsolata a Vendéggel helyreállítható.Az ügyfél akkor tekinthető azonosíthatónak,ha (közvetlenül vagy közvetve) név,azonító jel vagy szám,vagy egy vagy több fizikai vagy mentális ,gazdasági vagy kultúrális azonosságra jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • Közérdekű Adat=az állami vagy helyi önkormányzati feladatot,vaalmint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő,valamint a tevékenységére vonatkozó,a személyes adat fogalma alá nem eső,bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,függetlenül kezelésének módjától.
 • Egészségügyi Adat=Vendég testi,lelki,értelmi állapotára,szenvedélyére,megbetegedés körülményeire,okára,helyére,alkalmára vonatkozó,illetve az egészségügyi intézmények által vizsgált és származtatott adatok
 • Különleges Adat=Nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra,faji eredetre,politikai véleményre vagy pártállásra,vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre,érdek-képviseleti szervezethez tartozásra,kórós szenvedélyre, egészségi állapotra,szexuális életre vonatkozó adat,valamint bűnügyi személyes adat.
 • Adatkezelő=az a természetes vagy jogi személy,illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság,aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza,az adatkezeléshez szükséges eszközöket,vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,vagy az általa egbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés korlátozása=a tárolst személyes adatok megjelölése jövőbeni  kezelésük korlátozása céljából
 • Adatkezelés=az adatokon végzett bármely művelet vagy azok összessége,azaz gyűjtése,felvétele,rögzítése,rendszerezése,tárolása,felhasználása,továbbítása,megváltoztatása,nyílvánosságra hozatala,összehangolása,összekapcsolása,törlése,zárolása,megsemmisítése,az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 • Profilalkotás=személyes adatok kezelésének bármely olyan formája,amelynek során a személyes adatok valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,különösen a munkahelyi teljesítményhez,gazdasági helyzethez,egészségi állapothoz,érdeklődéshez,megbízhatósághoz,viselkedéshez,mozgáshoz vagy tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzéséhez  használják.
 • Adatfeldolgozás=az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől,az alkalmazás helyétől
 • Adatfeldolgozó=az a természetes vagy jogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,aki vagy amely az adatkezelő megbízásából -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is-a személyes adatok feldolgozását végzi.
 • Adatvédelmi felelős=Cégvezető vagy az általa megbízott,kijelölt személy
 • Nyílvántartási rendszer=személyes adatok bármely módon tárolt,vezetett állománya,mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 • Nyílvánosságra hozetel=bárki számára elérhetővé válik az adat
 • Adattovábbítás=meghatározott harmadik személy részére való adatátadás
 • Harmadik személy=természetes vagy jogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,amely vagy aki nem azonos az adatkezelővel az adatfeldolgozóval és az érintettel.
 • Beleegyező nyilatkozat=kezeléshez szükséges vendégtájékoztató,mely azzal kapcsolatos információkat,indikációkat,kontraindikációkat,veszélyeket tartalmaz,amit a Vendég tudomásul vesz,és aláírásával igazolja beleegyezését a kezelés elvégzéséhez.
 • kezelőlap=kezelés adatait tartalmazza,ugymint idejét,kezeléshez használt anyagokat,termékeket,időpontokat
 • Adatállomány=a nyílvántartó rendszerben megtalálható adatok halmaza
 • Vendégkarton=a kezeléshez szükséges egészségügyi,személyes,a kezeléssel összefüggő adatok halmaza,mely független annak hordozójától vagy formájától.
 • Adatvédelmi incidens=az adatvédelmi biztonság sérülése,mely a kezelt,tárolt,továbbított adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,elvesztését,megváltoztatását,jogosulatlan közlését,vagy azokhoz jogosulatlan hozzáférést eredményez.
 
 

2.AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1.Jogi alap

Szalon adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,elsősorban az alábbiakkal:

 • 2011.évi CXII törvény,mely az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szól
 • PTK-ról szóló évi V.törvény
 • Eu Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 
Szalon jelenlegi Adatkezelési tájékoztatójával eleget tesz jogszabályi kötelezettségeinek.
A tájékoztatást Szalon saját honlapján,a Szalonban nyílvános helyen teszi közzé,valamintVendég kérésére emailban megküldi.
Szalon valamennyi adatkezelés során biztosítja Vendég jogainak gyakorlását.
 
3.LÁTOGATÓ ADATKEZELÉS A SZALON HONLAPJÁN
1Sütik (Cookiek) használatáról általános tájékoztatás és hozzájárulás kérése:
 
 • Cookie (süti) olyan adat,amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének,hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be tudja tölteni a tartalmát
 • süti feladata az információ gyűjtés a látogatóról és eszközeiről,az egyéni beállítások megjegyzése,így azokat később nem kell ismételten megadni.Ezáltal megkönnyítik a weboldal használatát és felhasználását.
 • 3fajtája van:A=Használatot elősegítő sütik-megjegyzik a felhasználó válaszait,a sütiben tároltbeállítási adatok
                                 B=Teljesítményt biztosító sütik-információkat gyűjtenek a felhasználónak a weboldalon belüli viselkedéséről,eltöltött időről,kattintások 
                                      számáról,ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (Google Analytics,AdWords sütik)
 
                                 C=Session sütik=elengedhetetlen munkamenet sütik,nélkülük az oldal nem működne,ezek a felhasználó azonosításához,kezeléséhez
                                                             szükségesek,a böngészőből való kilépéskor törlődnek
 
A sütik használatának elfogadása nem kötelező,önkéntes.
böngésző egyéni beállításaival el lehet utasítani a sütiket vagy egyénileg megadni,melyiket szeretné megtartani.
viszont előfordulhat hogy bizonyos webfunkciók és szolgáltatások nem fognak megfelelően működni sütik nélkül.
 
 
4.ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS
 
4.1. Az adatkezelés célja
Szolgáltató és munkatársa személyes adatot kizárólag Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó tevékenység végzése során, az ahhoz szükséges mértékben, feladatai teljesítése céljából, a jogszabályi előírások és a jelen adatvédelmi szabályzat szerint kezelhet. Személyes adatot Szolgáltató az Ügyfél hozzájárulása esetén a hatályos reklámtörvény rendelkezései szerint későbbi reklám és/vagy promóció céljára, valamint piackutatási célokra felhasználhatja.
 
4.2.Az egészségügyi adatkezelés célja
 • az egészséges bőr állapotának, az Ügyfél szépségének megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 • Ellenjavallatok kizárása
 • az állapot nyomonkövetése
 • az eredményes kezelés lehetőség
 
5.ADATVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA-cégvezető és meghatalmazottja felügyeli az adatvédelmi feladatok ellátását
                                                                     -az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja,végrehajtja és ellenőrzi
                                                                     -elkészíti a tájékoztatót és megfelelő helyre kiteszi vállalkozásában
                                                                     -ellenőrzi az adatkezelők tevékenységét
                                                                      -segítséget ad az adatkezelők adatkezelésének feladataival kapcsolatban
                                                                      -jogosulatlan adatkezelés esetén intézkedik annak megszűntetéséről
                                                                      -megnevezi az adatfeldolgozókat
                                                                      -nyílvántartott adatok tárolásáról és felhasználásáról dönt
 
6.Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei
6.1.Tájékoztetáshoz való jog
6.2.Hozzáféréshez való jog
6.3.Helyesbítéshez való jog
6.4.Adathordozáshoz való jog
6.5.Visszavonáshoz való jog
6.6.Döntéshozeteli jog
6.7.Profilalkotási jog
6.8.Korlátozáshoz való jog
6.9.Törléshez való jog
7.0.Tíltakozáshoz való jog
7.1.Hatósági és Bírósági jogorvoslathoz valoó jog
7.2.Adatvédelmi hatósági eljáráshoz való jog